Výběr úplaty ŠD


Příloha usnesení rady městské části Praha 12

Metodický pokyn k postupu ředitele při výběru úplaty za zájmové vzdělávání

1.    Městská část Praha 12 je zřizovatelem základních škol v místní působnosti podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejichž součástí jsou i školská zařízení, která poskytují služby a doplňují nebo podporují vzdělávání v souladu s ustanovením § 7 odst. 4 tohoto zákona.

2.    Zřizovatelem jmenovaný ředitel základní školy rozhoduje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o snížení nebo osvobození od úplaty za poskytované vzdělávání a školské služby v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 školského zákona.

3.    Účelem tohoto metodického pokynu je dodržení postupu v souladu se zněním Vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška“) při respektování zákonné povinnosti vedoucího zaměstnance příspěvkové organizace hospodařit s veřejnými finančními prostředky v souladu s ustanoveními § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

4.    Předmětem tohoto metodického pokynu je doporučující postup pro ředitele školy při vybírání úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině, školním klubu nebo středisku volného času a k vydání rozhodnutí o osvobození nebo snížení takové úplaty při respektování podmínek zákonného i hospodárného provozu příslušného vzdělávacího zařízení a vnitřního předpisu příspěvkové organizace upravující výběr úplaty za zájmové vzdělávání.

5.    Ředitel:

5.1.     Zajistí systém výběru úplaty a evidenci plateb od zákonných zástupců žáků v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů se stanovením splatnosti ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 vyhlášky.

5.1.1.    Stanoví výši úplaty v souladu s ustanoveními § 12 až 14 vyhlášky.

5.2.    Osvobodí od úplaty zákonného zástupce žáka vydáním rozhodnutí v souladu s ustanovením § 11 odst. 3, 4 vyhlášky na základě jeho žádosti (viz příloha). Žádost podává zákonný zástupce v příslušném školním roce:

5.2.1.    Při vzniku nároku na osvobození, pokud o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, což mu potvrdí příslušný plátce dávky, a nebo  pokud se žák účastní více než dvou činností daného školského zařízení nebo pokud je žák zapsán k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech daného školského zařízení.

5.3.    Může snížit úplatu zákonnému zástupci dítěte vydáním rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 123 odst. 4 školského zákona a to pokud se dítě nachází ve vážné životní situaci, při sociálním znevýhodnění aj. Toto rozhodnutí musí být doloženo pečlivým zdůvodněním.

5.4.    Vytvoří vnitřní předpis příspěvkové organizace pro výběr úplaty za zájmové vzdělávání.

6.    Pokud zákonný zástupce žáka informoval ředitele o změně skutečností rozhodných pro nárok na osvobození nebo snížení úplaty, nebo tuto skutečnost ředitel zjistí vlastním kontrolním zjištěním, bezprostředně vydá rozhodnutí o zrušení osvobození nebo snížení úplaty a případně učiní kroky k zamezení hmotné škody, event. podá přestupkovému odd. správního odboru úřadu podnět, že mohl být spáchán přestupek.

7.    Pokud zákonný zástupce žáka nepoukázal úplatu za vzdělávání do konce splatnosti nebo neoprávněně čerpal nárok na osvobození nebo snížení úplaty, bude ředitel školy bezodkladně postupovat analogicky v souladu s usnesením Rady městské části Praha 12 č. 56.06.04 ze dne 02.11.2004, Směrnice o správě a nakládání s pohledávkami městské části Praha 12. Metodickým pomocníkem při vymáhání pohledávek je příslušný právník OŠK.

8.    Postup ředitele podle výše uvedené směrnice nemá odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutí o ukončení vzdělávání žáka ve školním zařízení v souladu s ustanoveními § 165 školského zákona.

9.    K účelu zajištění podmínek řádného provozu bude ředitel vyžadovat  od zákonných zástupců žáka odhlášení jeho účasti při zájmovém vzdělávání mimo řádný konec vždy v písemné formě. V opačném případě je žák stále veden v evidenci a zákonný zástupce je povinen plnit stanovené povinnosti v souladu se zákonnými podmínkami a provozu školského zařízení.

10.    Ředitel jako statutární orgán vydává žadateli při osvobození nebo snížení úplaty za poskytované vzdělávání a školské služby rozhodnutí v písemné formě.

11.    Tento metodický pokyn ruší a nahrazuje dosavadní metodický pokyn schválený usnesením Rady městské části Praha 12 č. 65.67.05 ze dne 01.03.2005. Ředitel zajistí veřejné vyvěšení tohoto pokynu na místě obvyklém spolu s oznámeními souvisejícími s úhradou za zájmové vzdělávání.  

Příloha metodického pokynu

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018