Ředitelka školy


 Mgr. Dagmar Bolfová

Jmenovaná do funkce ředitele na základě konkurzního řízení s předchozím souhlasem MHMP usnesením Rady MČ Praha 12 od 1. 8. 2004. Potvrzená ve funkci usnesením rady MČ Praha 12 v roce 2018.

Působnost a pravomoci ředitele školy (dle zákona č.561/2004 Sb., - Školský zákon):

Ředitel školy a školského zařízení:

 1.         rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 2.         odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v §3,
 3.         odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 4.         vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti ČŠI a přijímá následná opatření,
 5.         vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 6.         zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
 7.         zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 8.         odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

Ředitel dále rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 1.         přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst.3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
 2.         přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,
 3.         odkladu povinné školní docházky podle § 37,
 4.         převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
 5.         přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst.2,
 6.         přijetí ke vzdělávání ve střední škole,
 7.         přestupu, změně oboru vzdělávání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
 8.         opakování ročníku po splnění povinné školní docházky,
 9.         snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst.4,
 10.         podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
 11.         uznání dosažení vzdělání podle § 70 a 100,
 12.         povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

Poskytování informací o škole (v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím): Informací, kterou je škola povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod. Zákonem jsou jmenovitě určeny informace, které škola nesmí poskytnout. Osoba pověřená poskytováním informací o škole v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Mgr. Dagmar Bolfová, tel: 241 713 624, e-mail:zs.zarubova@seznam.cz

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace: Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem (škola zatím nemá), elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat. Ústní žádost lze vyřídit ústně (jen s výslovným souhlasem žadatele). Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, bude vyzván k podání žádosti v písemné formě. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (možno pořídit kopii) nebo na paměťových médiích. Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o jejím zveřejnění (nejpozději do 7 dnů od podání žádosti). Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Možné způsoby vyřízení žádosti o informace:

 1.         Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje vůči škole a kdo ji podal, je žádost odložena.
 2.         Pokud je žádost formulována nesrozumitelně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li to tak do 30 dnů, je jeho žádost odmítnuta.
 3.         Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, je odložena s oznámením důvodu žadateli (škola nemá povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu).
 4.         Požadovanou (přímou) informaci poskytne pověřený pracovník žadateli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
 5.         Pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli požadované informace, doručí o tom žadateli ve lhůtě 30 dnů správní rozhodnutí, obsahující mimo jiné i poučení o možnosti odvolání.

 

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018