Obecné informace


Charakter stravy, režim výdeje

Ve školní jídelně se stravují žáci školy, personál školy, senioři a strávníci tzv. soukromého sektoru. Vaří se polévka a dva druhy pokrmů ve dnech pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stravování dětí, musí být dodržován tzv. Spotřební koš. Proto jsou do jídelníčku často zařazovány ryby, luštěniny, mléčné výrobky. 1x - 2x týdně strávníci dostávají sezónní ovoce. Ke zpestření jídelníčku se snažíme přispět také pečením moučníků.

Režim výdeje

Obědy jsou vydávány od 11.00 - 14.00 hodin.

Senioři a cizí strávníci jsou povinni si obědy vyzvedávat v době od 11.00 - 11.30 hod. mimo prostory školní jídelny, do přinesených nádob.

U vedoucí školní jídleny je všem strávníkům k dispozici sešit, do kterého mohou zapisovat své připomínky, náměty, stížnosti i pochvaly. Ke všem zápisům, pokud nebudou anonymní, se písemně vyjádří vedoucí školní jídelny. Se zápisy je pravidelně seznamována také ředitelka školy.

Jakékoliv dotazy týkající se stravování Vám rádi zodpovíme osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem.

Výběr pokrmů

Výběr pokrmů (ať už formou na boxu před jídelnou či přes internet) je možné provádět minimálně 3 pracovní dny před dnem výdeje pokrmu (tj. v pondělí na čtvrtek, v úterý na pátek, ve středu na pondělí atd.) a maximálně na dobu, do které je jídelníček vyvěšen.

 

CENY STRAVNÉHO OD 1.2.2021

Ceny stravného jsou plně v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Cena za 1 oběd:

0.KATEGORIE (6 let) - přípravný ročník

0.KATEGORIE (7 let) - přípravný ročník strarších

1.KATEGORIE ( 7-10 let )

25,00 Kč

30,00 Kč

30,00 Kč

2.KATEGORIE ( 11-14 let ) 32,00 Kč
3. KATEGORIE ( 15 a více let ) 34,00 Kč
Cizí strávníci / Senioři 83,00 Kč / 76,00 Kč

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                            

Ceny obědů jsou stanoveny podle vyhlášky č.107/2005 SB., o školním stravování.

Bezkontaktní čipy

  • každý strávník obdrží čip u vedoucí školní jídelny, která jej zaktivuje na základě složení zálohy ve výši 115,- Kč
  • pokud čip strávník nezratí a nepoškodí, bude jej moci používat po celou dobu docházky do školní jídelny, v opačném případě si musí zakoupit čip nový
  • zapomene-li si strávník čip, o oběd samozřejmě nepřijde. Na oběd ale může jít může až na konci celého výdeje a musí si dojít k vedoucí ŠJ nebo jiné pracovnici školní jídelny pro náhradní stravenku. V tomto případě mu také bude moci být vydán druh jídla bez ohledu na jeho předchozí objednávku
  • případnou ztrátu čipu musí strávník ihned nahlásit, výdej obědů se na jeho ztracný čip zablokuje
  • pokud strávník ukončí docházku na obědy a odevzdá vedoucí ŠJ nepoškozený čip, bude mu vrácena záloha 115,- Kč
  • Pokud žák ukončí docházku na obědy, a přesto stále navštěvuje základní školu, je povinnen vrátit čip do 6 měsíců. Pokud se tak nestane, vratná záloha propadne.
  • Pokud žák ukončí povinnou školní docházku, musí do 30.6. odevzdat čip. Pokud se tak nestane, vratná záloha propadne.

Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen u hlavního vchodu do školy a na webových stránkách (aktualizován je vždy ve čtvrtek nebo v pátek nejpozději v pondělí ráno).Co rodiče nevědí o školním stravování


Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo má vedoucí školní jídelny, která jídelníček a receptury připravuje, jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje a jinak ředitel školy. A své požadavky, často velmi zvláštní, ovlivněné filmy, televizí a časopisy, mají strávníci a jejich rodiče. Zatímco stát, škola a jídelna jsou o svých stanoviscích informováni a znají příslušné předpisy, u dětí a jejich rodičů tomu tak často není. Kolik sporů a nepříjemných situací za poslední léta v jídelnách vzniklo jen proto, že rodiče tvrdě uplatňovali své požadavky! Mnoho střetů by odpadlo, kdyby všechny strany znaly svá stanoviska a své možnosti.

Trochu z legislativy úvodem

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem skutečnou alfou a omegou je vyhláška 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Nepředstavuje nijak těžké nebo odborné čtení a tak se sní snadno může seznámit každý rodič.

Vyhláška stanovuje dva základní požadavky:

a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí.

b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd (tzn.spotřební koš)

Základní pravidlo zní: dotované školní stravování je množno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška 137/2004 obsahující hygienická pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit. A ta jsou často přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.

Obědy jsou moc drahé

Cena oběda se skládá ze třech částí: potraviny, mzdy a režie. O tom, co stojí potraviny, jestli jejich cena stoupá nebo klesá, se můžeme snadno přesvědčit. Mnoho jídelen nakupuje potraviny ve velkoobchodech za ceny nižší, ale je bohužel i mnoho takových, kam velkoobchod odmítá dodávat (obvykle těch, kde se stravuje málo žáků). Těm pak nezbývá, než aby nakupovaly v běžném obchodě za běžné ceny.

Zatímco materiálovou část ceny mohou mít rodiče pod kontrolou, hořší je to s náklady mzdovými a režijními. Pokud jde o mzdy, tak každý rodič, který se zajímá o dění kolem sebe ví, že platy ve školních jídelnách jsou velmi nízké, řada kuchařek dnes pracuje za minimální mzdu. Režijní náklady (energie, údržba, opravy, stroje, zařízení, vybavení, školení personálu) pak závisí na konkrétních podmínkách každé jídelny a mohou být i ve srovnatelných jídelnách skutečně různé.

Obědy platím a proto mám právo...

Ta práva jsou bohužel velmi malá. Poskytování školních obědů je služba poskytovaná hromadně, kde bohužel není prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb, a proto se rodiče bohužel musí smířit se stanovenými pravidly.

Druhým důvodem, proč rodiče na leccos právo nemají, je to, že náklady na oběd neplatí v plné rozsahu. Školní obědy jsou u nás výrazně dotovány, míra dotace může být kolem 60%.

Cena oběda, kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady hradí někdo jiný. Běžně materiálové náklady na 1 oběd se v současnosti pohybují kolem 25 Kč (v závislosti na věku dítěte). Rodič, který oběd hradí, musí počítat s tím, že min.dalších 30 Kč (mzdy a režie) mu přidá někdo jiný. A ten někdo si pochopitelně osobuje právo stanovovat, jak má oběd vypadat.

Rodič tedy platí jen menší část celkových nákladů a jejich právo určovat, jak má oběd vypadat, je značně omezeno.

Mému synovi/dceři nevyhovuje, co dostává na oběd

Protože stát školní stravování dotuje, poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat složení školních obědů. Není to ale tak, že by vyžadoval vařit jen podle schválených receptur, že by zakazoval např. párky nebo klobásy nebo že by ve školkách bylo povinné mléko ke snídani. Vyhláška 107/2005 obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka, tzv.spotřební koš, a tu musejí jídelny dodržovat. Vedoucí jídelny rozdělí potraviny do určitých skupin (např. maso, mléko, zelenina), jednou za měsíc sečte jejich spotřebu a dělí počtem obědů. Dostane tak spotřebu těchto skupin na 1 oběd a ta musí s určitou tolerancí odpovídat zmíněné tabulce. Např. u dětí 1.stupně ZŠ musí jídelna za měsíc vykázat spotřebu 10 g luštěnin na 1 oběd, 12 g tuků nebo 19 g mléčných výrobků.

Dodržování spotřebního koše bývá předmětem kontroly ČŠI, žádná jídelna si ho nedovolí ingnorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků.

Požadavků, které rodiče i děti vznášejí, je mnoho: více zeleniny a méně zeleniny, více masa a méně masa, méně uzenin, ryb, luštěnin apod. Někdy je monžné o těchto požadavcích se školou nebo jídelnou jednat. Je však třeba brát ohled na spotřební koš a finanční náklady s tím vzniklé. Jestliže jídelna dokáže i po splnění vašich požadavků dodržet spotřební koš, pak není problém. Obecně však lze říci, že snížení spotřeby ryb nebo luštěnin bude pro jídelny problematické, protože v těchto skupinách dodružjí normu jen tak tak.

Pozor ale na to, že některé změny se mohou promítnout v ceně jídla. Jídelna musí dodržet finanční limit.

Syn/dcera dostává malé porce masa

Vyhláška 107/2005 předepisuje, že ve věkové kategorii 11-14 let má dítě za měsíc v průměru dostat 70g masa na jeden oběd (počítáno v syrovém stavu, takže po technologické přípravě bude masa samozřejmě méně). Kuchařky jistě mohou při mimořádných příležitostech připravit porce např. 100 gramové, ale příště zase musí ušetřit. Např. do rizota dají masa jen 50g.

V případě nespokojenosti si můžete nechat porci převážit. Pokud by jídelna dlouhodobě podávala např. žákům druhého stupně větší porce masa, překročí spotřebu masa danou vyhláškou a velmi pravděpodobně také nedodrží finanční limit. A to si žádná jídelna nedovolí, protože na nákup potravin má jen ty peníze, které vybere od rodičů.

V naší jídelně se vaří podle zastaralých norem

V české republice neexistují předepsané normy (receptury) pro školní stravování. Jsou jen některé, které se obecně doporučují, ale ani ty jídelna nemusí používat. Nelze však zjednodušeně říci, že jídelna si může vařit, co chce. Musí se vejít do stanovených finančních limitů a současně musí splnit spotřební koš. Splnit současně oba požadavky není jedoduché. Natolik jídelnu omezují, že si nemůže v jídelním lístku dovolit žádné extravagance.

Navíc působí ještě další tlak: tlak strávníků, kterých ubývá. Proto v mnoha jídelnách hledají a vymýšlejí nové a nové receptury, kterými by strávníky upoutali.

Složení jídelníčku je hrozné

Pro kombinace receptur a jejich výskyt v měsíčním jídelníčku neexistují přesná pravidla. Vedoucí jídelny musí sestavit jídelní lístek především tak, aby dodržela výživové normy (spotřební koš). Existuje ale řada neoficiálních doporučení: např.maximálně 2 sladká jídla měsíčně, 2x měsíčně ryby, 4 x měsíčně zeleninové bezmasé jídlo, dva dny po sobě by neměla být stejná příloha, polévka by měla být odlišného typu, než hlavní jídlo apod.

Zkušenosti ukazují, že když jídelna tato doporučení respektuje, obvykle také dodrží spotřební koš.

I dodržování těchto zásad bývá předmětem kontrol jídelen, ale závěry jsou spíše formou doporučení, upozornění. Při nedodržování těchto zásad nelze uplatnit sankce, rodiče si je nemohou vynutit, někdy to z provozních důvodů ani nelze.

Nemůžeme označit jídelníček jednoduše za hrozný, musíme konkrétně uvést porušení obvyklých zásad a úpravu skladby jídelníčku vyjednat s vedením školy.

Některé potraviny by se měly ve školkách zakázat

Úzkostlivé maminky se ptají, jak je možné, že se v jejich mateřské školce podává uzené maso a uzeniny vůbec, proč se nepoužívají ve větší míře umělé margariny (typu Rama) apod.

Obavy také panují o vliv vnitřností, máku apod. na zdravotní stav dítěte.

Všechny potraviny, které jsou dostupné na českém trhnu, jsou zdravotně nezávadné a vyhovují zákonu o potravinách 110/97. Z tohoto důvodu nelze jejich používání jednoduše zakázat. Jde spíše o to, jak často se dětem podávají a jak vhodné jsou pro danou věkovou kategorii. V této oblasti se rodičům otvírá široké pole působnosti při jednání s vedením školy, školky nebo jídelny.

Oběd po dobu nemoci a o prázdninách

Starší rodiče si ještě pamatují, že oběd mohlo dítě odebírat v době nemoci a také o prázdninách. Dnes to již neplatí a někteří rodiče to považují za zlovůli kuchařek či jejich lenost vařit v době prázdnin.

Není tomu tak. Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Za vyučování se považují také školní výlety, soutěže a další podobné akce. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu zakoupit pouze oběd v prní den nemoci, pak již ne.

Nic však rodičům nebrání v tom, aby v takových případech dítěti zakoupili oběd za plnou, tedy (nedotovanou) cenu.

 

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018