Provozní řád školní jídelny


Adresa školy: Základní škola Zárubova, Zárubova 977/17, 142 00 Praha 4 - Kamýk

Vyplývá ze:

zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění, o školním stravování

Vyhlášky č. 84/2005 Sb., v platném znění, o nákladech na závodní stravování

Platných hygienických předpisů - jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Výdejní doba

Cizí strávníci   od 11.00 - do 11.30 hod (před školním stravování)

Náhradní výdej je od 13.30 - 13.45 hod.

První den nemoci si rodiče žáků ZŠ mohou odebrat oběd do jídlonosičů od 11.30 - 12.00 hod.

Vydání obědů mimo tuto dobu musí být v dostatečném předstihu projednáno s vedoucí školní jídelny.

Přihlášky ke stravování

Strávníka přihlásí ke stravování jeho rodiče nebo zákonní zástupci vyplněním přihlášky ke stravování. Přihlášku předají před zahájením stravování vedoucí školní jídelny a též podepíší souhlas ke zpracování osobních údajů.

Odhlášení ze stravování

Ze stravování se odhlašuje den předem v době od 6.30hod do 13.30 hod nejpozději do 7. hod daného dne. Telefonicky na čísle 778 477 192.

Nárok na dotovaný oběd (za finanční normu) má strávník podle školského zákona č.561/2004 Sb., pouze v době pobytu ve školském zařízení podle §117 odst.1.pism.b) a c). V době nemoci a o prázdninách nemají žáci ani zaměstnanci nárok na dotovaný oběd. Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze první den nemoci - vyhláška 107/2005 o školním stravování. V dalších dnech nemoci stravu odhlásit nebo je možné stravu odebírat za plnou cenu (včetně mzdové a věcné režie). Není-li strávník na další dny nemoci řádně odhlášen, jídlo propadá    bez náhrady a je rozdáno ostatním strávníkům.

Úhrada stravného

Poplatky za stravování jsou vybírány bezhotovostní formou z účtů u peněžních ústavů. Trvalým příkazem vždy k 15.dni (č.ú. 35-78612349/0800) nebo inkasem zálohově vždy k 15.dni (č.ú.35-78612349/0800) předešlého měsíce na měsíc následující.

Pokladní složenkou - č.ú. 35-78612349/0800, variabilní symbol je evidenční číslo strávníka, které určí vedoucí ŠJ.

Hotovostně pouze v krajním případě po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Od 1.11. 2018 již nebudou žáci automaticky přihlášováni. Strávník, který neuhradí stravné na další měsíc včas, nebude mít nárok na stravování ve školní jídelně.

Bezkontaktní čip

Obdrží strávník v kanceláři ŠJ za úhradu 115,- při přihlášení ke stravě a zaplaceného stravného.

Jeho ztrátu je ve vlastním zájmu povinen okamžitě hlásit v kanceláři ŠJ.

Nemá-li strávník zaplacený oběd do posledního pracovního dne v měsíci, nemá první pracovní den dalšího měsíce nárok na oběd. Pokud strávník zaplatí oběd později, dostane oběd až následující den.

Vyúčtování stravného

Přeplatky stravného jsou vyúčtovány vždy na konci školního roku. Stav konta si může každý strávník zjistit osobně v kanceláři ŠJ v pracovní dny, telefonicky nebo internetem na www.strava.cz

Organizace provozu ve školní jídelně

S připomínkami ohledně technické nebo hygienické závady se strávnici či jejich zákonní zástupci obracejí na vedoucí školní jídelny, v případě její nepřítomnosti na vedoucí kuchařku nebo ředitele školy. Všichni strávnici, kteří se stravují ve školní jídelně, dbají svým chováním a vystupováním na kulturu stolování, respektují zásady osobní hygieny. Žáci přicházejí v doprovodu vyučujícího poslední hodiny k jídelně, ukázněně čekají před vchodem, dovnitř vstupují na pokyn dozoru. Pedagogický dozor konaný ve školní jídelně je určen rozpisem, který je vydáván zpravidla na období školního roku, odpovídá za organizaci žáků při výdeji stravy, za pořádek a kázeň ve školní jídelně a za stolování žáků. Personál jídelny může začít vydávat stravu pouze v přítomnosti určeného dozoru. Žáci neodnášejí jídlo z jídelny. Každý žák dbá na čistotu a pořádek v jídelně. Všichni strávníci školní jídelny tráví v jídelně pouze dobu nezbytně nutnou ke konzumaci stravy. Strávníci šetří zařízení jídelny, šetrně zacházejí s příbory a nádobím. Použité nádobí odnáší strávník k odkládacímu okénku, kde dodržuje systém odkládání. Dojde-li ke zenčištění stolu, podlahy apod., vyžádá si strávník u odkládacího okénka úklidové pomůcky a znečistění odstraní. Nemůže-li situaci zvládnout sám, požádá o pomoc pedagogický dozor. Úraz nebo nevolnost žák hlásí pedagogickému dozoru ve školní jídelně.

Dle závažnosti porušování z výše uvedených zásad či úmyslného poškozování dobrého jména školní jídelny lze uplatnit různá kázeňská opatření, a to napomenutím, částečným (na dobu určitou) nebo celkovým ukončením docházky do školní jídelny. (např. až na 1 rok)

Jídelní lístek

Je vyvěšen v přední části budovy školy - po levé straně u vchodu do školy, u kanceláře vedoucí ŠJ, na internetových stránkách školy a na www.strava.cz

Pokud dojde ke změně ve skladbě jídelního lístku, bude včas vyznačena. Jídelní lístek je sestavován v souladu s dodržováním zásad zdravého stravování s ohledem na plnění výživových hodnot.

Alergeny

V souladu s nařízení EP č.1169/2011 jsou alergeny uváděny na jídelních lístcích u jednotlivých jídel.

Seznam všech alergenů v potravinách jsou k nahlédnutí v kanceláři u vedoucí školní jídelny.

Dietní stravování

Škola poskytuje dietní stravování se zaměřením na dietu s omezením lepku pro strávníky, kteří pravidelně navštěvují základní školu Zárubovu.

Začátek výdeje pokrmů ve školní jídelně

Doba výdeje obědů je určena podle rozvrhu školy po dohodě vedoucí školní jídelny s vedením školy.

Vedoucí ŠJ a ostatní pracovnice musí spolupracovat s žáky a jejich rodiči a urychleně řešit případné připomínky a náměty týkající se stravování žáků a ostatních strávníků. Dbají o kvalitu jídel, o zavádnění nových trendů ve výživě a dodržování limitů potravin.Za organizaci, chod kuchyně a za kvalitu potraviny zodpovídá vedoucí školní jídelny. Za uvařené pokrmy a výdej stravy zodpovídá vedoucí kuchařka školní jídelny.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny: pondělí - pátek : 7.00 - 14.00 hod.

Řád školní jídelny je též umístěn ve školní jídelně a u hlavního vchodu na nástěnce po levé straně. Po jednom vyhotovení je řád školní jídelny u ředitelky základní školy a vedoucí školní jídelny. Pracovníci školní jídelny jsou s řádem seznámeni. 

Zápis provedla vedoucí školní jídelny Petra Šoukalová

V Praze dne 1.3.2018

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018